Navigation

O MNIE

▪ 48 lat, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista

▪ poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

▪ przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej

▪ autor trzech ustaw deregulacyjnych oraz kilkunastu uchwał pamiątkowych Sejmu

▪ przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, a także Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny

▪ członek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości oraz Rady Programowej PiS

▪ pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu i Powiecie Poznańskim

▪ członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

▪ członek Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu, członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, b. członek rad społecznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu

▪ absolwent poznańskiego Marcinka oraz uniwersytetów w Poznaniu i Bonn, studia i staże naukowe w Bambergu, Strasburgu, Berlinie

▪ zna angielski (C2), niemiecki (C2), rosyjski (C1), francuski (B2)

▪ pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2001-2009) oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego (2010), od 2010 pracuje na Uniwersytecie SWPS, w tym jako dyrektor Instytutu Prawa w Poznaniu (2011-2015) oraz kierownik Zakładu Prawa Publicznego (2013-2018)

▪ autor trzech monografii naukowych wydanych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA, autor i współautor kilkudziesięciu artykułów

▪ stworzył Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl)

▪ zdobywca Mount Everestu i Korony Ziemi (www.7szczytow.pl), członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, członek Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 (#K2dlaPolaków)

Jestem Poznaniakiem z urodzenia i z przekonania

Urodziłem się w 1975 r. w Poznaniu. Jestem dumny ze swojego pochodzenia. Moi rodzice Zofia z Kwaśniewskich i Piotr Wróblewski oraz dziadkowie pochodzą z Poznania, okolic Gniezna i Wrześni, południowej Wielkopolski, a także z Kresów Wschodnich.

Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994). Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000) oraz studiów podyplomowych prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (2003). Studiowałem także europejskie prawo wspólnotowe na Uniwersytecie Ottona Fryderyka w Bambergu (1998/1999).

Odbyłem studia doktoranckie i uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na macierzystym Uniwersytecie w Poznaniu (2009). Uzupełniałem swoje wykształcenie poprzez staże naukowe w Strasburgu (2003) i Berlinie (2004/2005), a także kursy językowe w Paryżu (2000) i Moskwie (2009).


Po studiach w latach 2001-2009 pracowałem w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zajmując się polskim i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawem europejskim.

W lutym 2010 r. rozpocząłem pracę jako konstytucjonalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej (za czasu prezydentury Lecha Kaczyńskiego). W październiku 2010 r. zawodowo związałem się z Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, gdzie w latach 2011-2015 kierowałem Instytutem Prawa, w latach 2013-2018 byłem kierownikiem Zakładu Prawa Publicznego.

W pracy naukowej zajmuję się prawem konstytucyjnym, legislacją, prawem europejskim, prawami człowieka. Moim szczególnym polem zainteresowania jest problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy. Temu zagadnieniu poświęciłem trzy książki: Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland (Baden-Baden 2005), Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Poznań 2005), Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku (Warszawa 2011). Ta monografia została przetłumaczona na język angielski i opublikowana pod tytułem "State Liability and the Law. A Historical and Comparative Analysis" (Routledge, London, New York 2023). Zajmuję się także prawami jednostki oraz problematyką normatywności i redundantności tekstów prawnych. Kwestiom tym poświęciłem cykle artykułów.

Należę do Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.


Przez wiele lat byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1980-1993), w ostatnich latach szczepu Błękitna Czternastka w Poznaniu. W 1995 r. zaangażowałem się w działalność korporacji akademickich.

Byłem prezesem Lechii i kuratorem Chrobrii. Wielkim wyzwaniem i przygodą mojego życia były reaktywacje korporacji akademickich: Magna-Polonii (Poznań 2004), Masovii (Poznań 2006), Surmy (Poznań 2008) oraz Arcadii (Kraków 2010). Byłem także inicjatorem powołania związku korporacji – Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego (2006). Współtworzyłem Fundację „Polskie Korporacje Akademickie” (2008).

Od 2011 r. należę do Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.


W 2011 r. zaangażowałem się w działalność polityczną kandydując jako osoba bezpartyjna z listy Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z powiatu poznańskiego. Zdobyłem 29.248 głosów. Od 2013 r. należę do PiS, a od lutego 2014 r. jestem także członkiem Rady Programowej PiS.

W 2014 r. w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kandydowałem z okręgu nr 3 obejmującego powiaty poznański, śremski, średzki, gnieźnieński oraz wrzesiński. Otrzymałem 6.454 głosy i zostałem wybrany na radnego Sejmiku. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki oraz pracowałem w Komisji Budżetowej i Komisji Statutowej.


W 2015 r. w wyborach do Sejmu kandydowałem z okręgu nr 39 obejmującego Poznań i powiat poznański. Otrzymałem 14 108 głosów i zostałem wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej. Pracowałem w Komisji Ustawodawczej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach. W tej ostatniej pełniłem funkcję przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Byłem przewodniczącym Polsko-Irlandzkiej Grupy Parlamentarnej, przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, a także wiceprzewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej.

Cztery lata później w wyborach do Sejmu IX kadencji zaufało mi 22 181 mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, dzięki czemu uzyskałem reelekcję. Jestem przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, pracuję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Jako przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji angażuję się w sprawy odbiurokratyzowania codziennego życia Polaków, wolności gospodarczej, obniżki podatków. Jako jedyny z polskich parlamentarzystów przygotowałem i przeprowadziłem przez Sejm projekty trzech ustaw deregulacyjnych. Za ustawę o likwidowaniu barier prawnych i administracyjnych zostałem wyróżniony w 2023 r. Nagrodą Specjalną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przez pierwsze dwa lata kadencji byłem także członkiem Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach, a w jej ramach przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, a także Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Mam również zaszczyt pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny.

Zgodnie z prawniczym wykształceniem, w Polsce i Europie, bronię wartości podstawowych uregulowanych w polskiej Konstytucji i konwencjach praw człowieka. Polska Konstytucja jest bowiem po stronie życia (art. 38), rodziny (art. 18), praw rodziców (art. 48), wolności religijnej (art. 53), wolności gospodarczej (art. 20) i własności (art. 64).

Od 2020 r. jestem wiceprzewodniczącym Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Należę do zespołów bilateralnych (Islandia, Niemcy, Słowacja, USA, Wielka Brytania).

Opowiadam się za obroną polskiej racji stanu i polskich racji historycznych. Konsekwentnie zabiegam o nadanie rangi ogólnonarodowej wielkopolskim tradycjom powstańczym i pracy organicznej. Przygotowałem projekty kilkunastu uchwał rocznicowych Sejmu.


Od grudnia 2014 r. jestem członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu, a od 2022 r. także Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W latach 2014-2015 byłem członkiem rad społecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu, natomiast w latach 2018-2021 członkiem Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Poza pracą zawodową i społeczną od wielu lat zajmuję się historią polskich korporacji akademickich. W 2001 r. założyłem Archiwum Korporacyjne, a w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. W szczególności interesują mnie losy ponad 20.000 członków korporacji z lat 1816-1989. Zbieram ich dane biograficzne i fotografie.

Z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego wmurowano tablice upamiętniające członków korporacji akademickich-powstańców wielkopolskich (Plac Wolności, Poznań 2009) oraz członków korporacji-rektorów Uniwersytetu Poznańskiego (Collegium Iuridicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011). To żywa historia znacznej części polskich elit. Zapraszam na stronę Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl).


Od niemal 20 lat ważną częścią mojego życia są podróże i góry. Wędrowałem po wszystkich kontynentach. W latach 1998-2014 zdobyłem Koronę Ziemi - najwyższe szczyty wszystkich kontynentów: Elbrus (1998), Kilimandżaro (2002), Mount Blanc (2003), Aconcagua (2007), Mount McKinley (2008), Góra Kościuszki i Piramida Carstensz (2011), Masyw Vinsona (2012), Mount Everest (2014).

Na Everest wspinałem się zresztą wcześniej dwukrotnie. W 2012 r. dotarłem do 7.700 m n.p.m. (od strony Tybetu), a w 2013 r. do 8.300 m n.p.m. (od strony Nepalu). Góra poddała się dopiero na trzeciej wyprawie w Himalaje. Zapraszam na stronę poświęconą tym wyprawom (www.7szczytow.pl). Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 (#K2dlaPolaków).

Print Friendly, PDF & Email